Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích và pham vi thu thập thông tin:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website andifoods.com bao gồm: email, điện thoai, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà andifoods.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để andifoods.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoat động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho andifoods.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi pham bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Pham vi sử dụng thông tin khách hàng:

 • Cung cấp các dịch vụ đến các khách hàng;
 • Gửi các thông báo về hoat động trao đổi giữa khách hàng và andifoods.com
 • Ngăn ngừa các hoat động phá hủy tài khoản người dùng, khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích khác mà không liên quan đến giao dịch giữa andifoods.com và khách hàng
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: liên quan đến giao dịch ngoài andifoods.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Lưu trữ và chỉnh sửa thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được báo mật trên máy chủ andifoods.com
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu andifoods.com thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại tới andifoods.com. Khi tiếp nhận những phán hồi này, andifoods.comsẽ xác nhận lai thông tin, trường hợp đúng như phán ánh của khách hàng tùy theo mức độ andifoods.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Bảo mật thông tin cá nhân:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên andifoods.com được andifoods.com cam kết báo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của andifoods.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Ban quản lý andifoods.comyêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phái cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: (Họ và tên, địa chỉ liên lac, email,….) và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quán lý andifoods.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cá thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN ĐIỀN cũng khuyến cáo quý khách nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của quý khách và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.
 • Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.